Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, jossa kädessä on kompassi

Osaamistarvekompassi sisältää tilasto- ja rekisteridataa sekä jalostettua osaamisen ennakointitietoa.

Datalähteet

Datalähteet-sivulla on kuvattu Osaamistarvekompassin eri osioissa hyödynnetyn datan lähteet. 

Analyysit

Analyysit-osiossa on kirjoituksia, joiden lähteet on mainittu tekstissä. Analyyseissa on hyödynnetty esimerkiksi Tilastokeskuksen dataa, ennakointiaineistoja, rekisteriaineistoja sekä louhittua dataa.

Työmarkkinasiirtymät-osiossa on hyödynnetty Tilastokeskuksen erillisaineistoa vuosien 2016–2021 ammattisiirtymistä. Työmarkkinasiirtymätieto kuvaa henkilöiden ammattialan vaihtoa, mutta samalla myös opiskelijoiden, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olleiden työllistymistä eri ammattialoille. Työmarkkinasiirtymät voivat liittyä muun muassa uusiin työtehtäviin siirtymiseen osaamista kehittämällä, urakehitykseen asiantuntija- ja johtotehtäviin tai kokonaan eri ammattialalle siirtymiseen esimerkiksi äkillisten rakennemuutosten seurauksena. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintotuotosraportti, tutkintojen osasuoritusten raportti sekä tutkintoennusteraportti perustuvat Opetushallituksen Koski-tietovarannon anonymisoituun henkilötietodataan. PowerBI -raporttien data päivittyy kuukausittain.

Lue lisää Koski-tietovarannosta

Korkeakoulutuksen tutkintotuotos ja tutkintoennuste perustuvat Virta-opintotietopalvelun dataan. Toisin kuin ammatillisen koulutuksen vastaavissa raporteissa, korkeakoulujen tutkintosuoritustieto ei ole henkilötason, vaan summatason tietoa. PowerBI-raporttien data päivittyy kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja lokakuussa.

Tutustu Virta-opintotietopalveluun
VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 37 suomalaisen korkeakoulun eli yhteensä 1,5 miljoonan tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus- ja suoritustiedot.

Tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuneet - raportti on yhdistelmä ammatillisen ja korkeakoulutuksen tutkintosuoritustietoja. PowerBI-raportissa hyödynnetään sekä Koski- että Virta-tietovarantojen dataa.

Ammattialat

Ammattialat on järjestetty Osaamisen ennakointifoorumin ammattialakoodiston mukaiseen järjestykseen. Luokituksessa on kolme tasoa. Esimerkiksi:

 • Taso 1: 2 Tekniikan ja luonnontieteiden asiantuntijat
 • Taso 2: 2.1 Teollisuuden ja kaivostoiminnan tuotantojohtajat ja asiantuntijat
 • Taso 3: 2.1.1 Teollisuuden tuotantojohtajat ja asiantuntijat  

Ammattialojen tunnuslukuina esitetään alan työlliset ikäryhmittäin, toimialoittain, koulutusaloittain ja koulutusasteittain tilastovuoden 2020 mukaan. Tunnusluvut on joillakin ammattialoilla karkeistettu OEF-ammattialaluokituksen tasoon 2 ja sisältävät siis useamman ammattialan tunnusluvut. Karkeistus on tehty Tilastokeskuksen julkaisuehtojen mukaan. 

Kunkin ammattialan kuvauksen Tunnusluvut-grafiikoissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen erillisaineistoja kuten

 • Työlliset toimialan, ammatin ja koulutuksen mukaan
 • Työlliset maakunnittain
 • Eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden ammatit vuotta ja kahta vuotta aiemmin
 • Väestön ammattisiirtymät 5-vuotisjaksoittain

Tilastokeskus on laatinut erillisaineistot perustilastoistaan

 • tutkintorekisteri
 • työlliset, työssäkäyntiaineisto
 • väestöaineisto 

Ammattialasivujen siirtymägraafeissa (Sankey-diagrammi) esiintyy myös ammattialana "Ammatti tuntematon". Se tarkoittaa ammatteja, joista Tilastokeskuksella ei ole tietoa henkilön ammatista tai siihen kuuluu ammatteihin luokittelemattomia työtehtäviä. Siirtymissä voi olla siirtymän jälkeisenä tilanteena ryhmä "Tuntematon".  "Tuntematon työmarkkinatilanne" -luokkaan sisällytetään sellaisessa sosioekonomisessa tilanteessa olevat henkilöt, joita ei ole voitu sijoittaa työllisten, työttömien, opiskelijoiden tai työvoiman ulkopuolella olevien luokkiin ja henkilön oma tai päämiehen toiminta ei ole tiedossa.

Osaamiset

Osaamiset -osio sisältää osaamisdatasta muodostettuja PowerBI-raportteja sekä osaamisdataa analysoivia kirjoituksia. Osaamisdata on big datasta louhittua ja tekoälyavusteisesti jalostettua dataa, joka päivittyy Osaamistarvekompassiin kerran vuodessa. 

Datalähteinä on käytetty 

 • työpaikkailmoituksia
 • investointidataa
 • tiedejulkaisuja
 • suurten kielimallien dataa

Työpaikkailmoitukset ovat vuosilta 2018-2023 (yli 4 500 000 ilmoitusta) Työmarkkinatorilta ja Duunitorista. 

EU investoinnit ja hankinnat julkisesta EU Open Data portaalista ovat lähteinä niiltä osin kuin tieto on ollut saatavilla (50 000 investointia) sekä Suomen ja Ruotsin investoinnit kansallisista avoimen datan portaaleista (Business Finland / Vinnova, 40 000 investointia) Tieto investoinneista on abstraktiotasoltaan yleensä korkeaa, mutta sillä voidaan kuvata 1-3 vuoden aikajänteellä tulevaa osaamisen kysyntää varsin hyvällä tarkkuudella.
Käytettävissä oleva investointidata on vuosilta 2008-2023. 

Tiedejulkaisujen datan lähteenä on käytetty 

 • DOAJ- portaalista saatavissa olevia avoimia julkaisuja (noin 20 000 lehteä, 10 000 000 julkaisua), Käytettävissä olevat julkaisut ovat vuosilta 2010-2023
 • Tiede&Tutkimus -portaalin artikkelien dataa (lähes 800 000 artikkelia metadatoineen)

OpenAI kielimalli
Suuresta kielimallista saadaan todella suurten aineistojen mukaisia osaamisklustereita ja lähdeaineiston mukaisia naapurustoja. Nämä antavat hyvän kuvan siitä, mitkä teemat liittyvät toisiinsa todella suurissa aineistoissa, riippumatta siitä onko lähtödata ilmoituksia, uutisia, tiedettä tai vaikka väitteitä ja fiktiota (esim. kaunokirjallisuus tai twitter).

Osaamisdatan louhinnan ja klusteroinnin on tehnyt HeadAI.

Alakohtaisuus - sovellettavuus

Osaamisista on aloittain laskettu myös osaamisen sovellettavuus. Ammattialakohtaisella erityisosaamisella (engl. occupational competency) viitataan sellaisiin taitoihin, tietoihin, arvoihin ja asenteisiin, jotka ovat keskeisiä ammatin harjoittamiselle ja joiden tarve esiintyy tyypillisesti vain kyseisen alan tehtävissä eli yhdellä ammattialalla. Tällaisia osaamisia ovat esimerkiksi hammaskuvantaminen, jota tarvitaan pääosin vain suuhygienistin ammatissa tai painotuotteiden nidonta, jonka tarve esiintyy pääosin painoalan työntekijöillä.

Melko alakohtaiseksi Osaamistarvekompassissa on määritelty osaaminen, joka esiintyy osaamisdata-aineistossa 2–5 eri ammattialalla. 

Laajasti sovellettavalla osaamisella (engl. transversal competency) tarkoitetaan sellaisia taitoja, tietoja, arvoja ja asenteita, joiden tarve esiintyy yli ammatti- ja toimialarajojen. Tällaisia osaamisia ovat esimerkiksi viestintä- ja ryhmätyötaidot sekä digitaalinen osaaminen, joista on hyötyä lähes kaikissa työtehtävissä. Laajasti sovellettaviin osaamisiin on Osaamistarvekompassissa lajiteltu osaamiset, jotka esiintyvät osaamisdata-aineistossa useammalla kuin viidellä ammattialalla.

Esimerkkejä

Tilastotieteellinen osaaminen esiintyy kymmenellä eri alalla, joten se sijoittuu laajasti sovellettaviin. 

Medialukutaito esiintyy seitsemällä eri alalla, mutta kaikki nämä alat kuuluvat samaan toimialaan eli kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoihin ja työntekijöihin. Seitsemän ammattialaa merkitsee kuitenkin, että osaaminen sijoittuu laajasti sovellettaviin.

Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen esiintyy neljällä eri ammattialalla, joten tämä osaaminen sijoittuu melko alakohtaisiin.
 

Tutkinnot

Tutkinnot-osio valmistuu kevään 2024 aikana.