Hyppää sisältöön

Kehitä jatkuvan oppimisen palveluitasi työelämän tilannekuvatiedon avulla

Kuvituskuva aikuiskoulutuksen opetustilanteesta

Osaamistarvekompassin suunnittelun ensi vaiheessa kyselimme koulutuksen järjestäjiltä, miten he hyödyntävät ennakointitietoa. Kuulimme, että tietoa hyödynnetään melko vähän ja tärkein syy siihen on, että käyttökelpoista tietoa ei ole saatavilla. 

Työelämän ja koulutusjärjestelmän kieli ei aina kohtaa

Myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi päätyi samaan tulokseen. Karvi arvioi koulutusjärjestelmän kykyä vastata työelämän äkillisiin rakennemuutoksiin ja nosti arvioinnissaan esiin ennakointitiedon hyödyntämisen tärkeyden. 

Tulosten perusteella Karvi esitti, että työmarkkinoita ja koulutusta koskevan ennakointitiedon käytettävyys on kansallinen ja alueellinen kehittämiskohde. Nykyinen ennakointitieto ei tue riittävästi ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja työikäiselle väestölle suunnatun koulutustarjonnan ja koulutuspalveluiden suunnittelussa.

Karvin suositus ennakoinnin kehittämiseen on jatkuva vuoropuhelu koulutusorganisaatioiden ja työnantajien välillä. Myös korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian mukaan jatkuvan oppimisen tarjonnan tulee perustua työelämän tarpeisiin. 

Suositus on hyvä ja paikallaan, mutta siihen liittyy ikuisuusongelma: oppilaitokset ja yritykset puhuvat eri kieltä. Oppilaitokset ja korkeakoulut tekevät kyllä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa, mutta yritys saattaa kuvata tarpeitaan pikemminkin ongelmalähtöisesti kuin osaamistarpeita kuvaillen. Yritys tarvitsee hitsaajia tai murehtii, miten hoitaa tilanne, jossa koko liiketoiminta pitäisi kääntää uuteen suuntaan tuotannosta palveluiksi. Työelämän osaamissanoitus ja opetussuunnitelmatasolla tarvittava käsitemäärittely eivät aina osu yksiin. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen on kuitenkin yritysten strategista tekemistä. 

Osaamistarvekompassi kertoo työelämän tarvitseman osaamisen tilannekuvasta

Jotpa toimii tässäkin siltana työmarkkinoiden tarpeiden ja työntekijöiden osaamisen välillä. Uusi palvelumme Osaamistarvekompassi sisältää koulutuksen järjestäjän ja työelämän tarvitsemaa ennakointitietoa. Sen avulla koulutustoimijat voivat ennakoida, kehittää ja kohdentaa paremmin jatkuvan oppimisen tarjontaansa. Esitämme joka vuosi uuden tilannekuvan työelämän kysymästä osaamisesta ja havainnoimme osaamistarpeiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia. 

Osaamistarvekompassin osaamisdata päivittyy joka vuosi ja tekee näkyväksi osaamistarpeiden muutoksen. Kesään 2024 mennessä Osaamistarvekompassista löytyy tietoa myös koulutuskatveista, joihin jatkuvan oppimisen palveluja kannattaa suunnata. Koulutuskatveella tarkoitamme työelämän osaamistarpeita, joihin koulutusjärjestelmä ei vielä vastaa. 

Tärpit koulutuksen järjestäjälle

  • Poimi Osaamistarvekompassista ammattialoittainen osaamisen tilannekuva ja hyödynnä sitä ryhmäreflektioissa sekä työelämän toimijoiden kanssa että korkeakoulun tai oppilaitoksen sisäisissä keskusteluissa. Tarjoamamme syöte voi auttaa löytämään yhteisen kielen työelämän tarpeiden ja opetussuunnitelmatyön osaamiskuvausten välillä. 
  • Hyödynnä Osaamistarvekompassia asiakassegmentoinnissa! Koulutuksen markkinointia oikeille kohderyhmille voi helpottaa se, että osaamiset on ryhmitelty ammattialoittain. 
  • Tarkastele työmarkkinasiirtymiä! Luotettava tilastotieto antaa suuntaa siitä, miten työlliset siirtyvät alalta toiselle. Siirtymät mahdollistuvat pientenkin osaamiskokonaisuuksien avulla, kun yksilöllä on valmiiksi laajemmin sovellettavaa osaamista alakohtaisen osaamisensa lisäksi. 
  • Perustele muutoksen tarve yhteisöllesi! Koulutuksen kehittäminen on korkeakouluille ja oppilaitoksille aina investointi. Osaamistarvekompassi tarjoaa tietoperustaa sille, miksi tarvitaan muutosta ja jokin osaaminen pitäisi sisällyttää koulutukseen.
  • Suunnittele uusia erikoistumiskoulutuksia! Osaamistarvekompassi tekee sekä korkeakouluille että työelämälle näkyväksi uudet osaamistarpeet ja ne voivat toimia syötteenä erikoistumiskoulutusten suunnitteluun tarvittavan yhteistyön käynnistymiselle. 
  • Tunnista markkinaraot! Kesään 2024 mennessä Osaamistarvekompassissa julkaistaan myös tietoa tunnistetuista koulutuskatveista – siis työelämän osaamistarpeista, joihin koulutusjärjestelmä ei vielä vastaa. 
Taustatietoa verkossa