Hyppää sisältöön
Suurennuslasi avonaisen muistivihon päällä, vieressä kirjaimia sekalaisessa järjestyksessä.

Tutustu Osaamistarvekompassissa esiintyviin termeihin ja niiden selityksiin.

Sanasto

Olemme koonneet sanastoon Osaamistarvekompassissa esiintyviä termejä ja niiden selityksiä.

Alitarjonta = Työvoiman kysyntää ja tarjontaa kuvaava sana, joka tarkoittaa, että alalla on enemmän avoimia työpaikkoja kuin työnhakijoita. Alalla on siis työvoimapulaa.

Ammattiala = Ammatteja koskeva luokittelu, joka kuvaa ammattien sijoittumista yhteiskunnan tai työelämän aloille. Osaamistarvekompassin ammattialaluokitus noudattaa Osaamisen ennakointifoorumin käyttämää kolmiportaista ammattiluokitusta.

Elinikäinen oppiminen = Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista niin muodollisessa koulutuksessa, työuran aikana kuin vapaa-ajallakin.

Ennakointitieto = Ennakointitieto viittaa tietoon, joka on kerätty ja analysoitu tulevaisuuden tapahtumien, trendien ja mahdollisuuksien ennustamiseksi. Ennakointitieto auttaa esimerkiksi organisaatioita ja päätöksentekijöitä varautumaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä tekemään strategisia päätöksiä.

Jatkuva oppiminen = Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan tässä jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena olevaa työikäisten osaamisen kehittämistä, joka vastaa työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osa jatkuvasta oppimisesta on tavoitteellista, eri tavoin organisoitua tietojen ja taitojen kasvattamista ja osa arkipäivässä tapahtuvaa kehittymistä.

Jatkuvan oppimisen uudistus = Opetus- ja kulttuuriministeriön parlamentaarinen hanke, jonka tavoitteena oli edistää työelämässä tapahtuvaa oppimista, luoda jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä ja lisätä osallistumisen tasa-arvoa parantamalla palvelujen saavutettavuutta. Uudistus toteutettiin vuosina 2019–2023.

Keskipitkän aikavälin ennakointi = Keskipitkän aikavälin ennakoinnilla tarkoitetaan tässä 5–9 vuoden tähtäimellä tehtävää ennakointia, joka tähtää työmarkkinoiden ja osaamisen kohtaannon tarkasteluun. Osaamistarvekompassin kontekstissa on aina kyse osaamisen ennakoinnista.

Klusteroitu osaamistieto = Klusterointi on matemaattinen menetelmä, jolla aineisto jaetaan ryhmiin siten, että ryhmien sisällä havainnot ovat keskenään mahdollisimman samankaltaisia ja toisaalta ryhmien välillä mahdollisimman erilaisia. Kun klusteroidaan osaamistietoa, ryhmitellään osaamista kuvaavia käsitteitä samankaltaisiin ryhmiin aineiston perusteella. Jos aineistona on esimerkiksi työpaikkailmoitusten teksti, klusteri voi kuvata tietyn työtehtävän usein yhdessä esiintyviä osaamisia. Osaamistarvekompassin osaamisdatassa ammattialalla esiintyvät osaamiset muodostavat klusterin eli ammattialalla aineiston perusteella esiintyvät osaamiset. Aineisto: Katso datalähteet

Kohtaanto = Kohtaannolla tarkoitetaan tässä työvoiman osaamiskysynnän ja osaamistarjonnan tasapainoa. Osaamistarvekompassissa kohtaantoa tarkastellaan tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin näkökulmasta.

Koulutusala = Tietty oppimisalue tai opetusala, jossa tarjotaan koulutusta ja opetusta.

Koulutuskapeikko = Koulutuskapeikolla tarkoitetaan eroavaisuuksia ennakoitujen osaamistarpeiden ja olemassa olevan koulutustarjonnan välillä.  

Koulutuskatve = Koulutuskatveella tarkoitetaan, että koulutusjärjestelmästä puuttuu ennakoidun osaamistarpeen mukaista koulutustarjontaa.

Louhinta = Tiedonlouhinta tai datanlouhinta (eng. data mining) tarkoittaa automaattisia tai puoliautomaattisia tilastollisia menetelmiä, joilla oleellinen tieto kaivetaan esiin suuresta joukosta dataa ja puretaan yleistajuisempaan muotoon.  

Lyhyen aikavälin ennakointi = Lyhyen aikavälin ennakoinnilla tarkoitetaan tässä 0–5 vuoden tähtäimellä tehtävää ennakointia, joka tähtää työmarkkinoiden ja osaamisen kohtaannon tarkasteluun. Osaamistarvekompassin kontekstissa on aina kyse osaamisen ennakoinnista.  

Nouseva ala = Ammattiala, jolla työvoiman kysyntä on kasvussa.  

Nouseva osaaminen = Osaaminen, jonka kysyntä työmarkkinoilla on kasvussa.  

Osaamiskapeikko = Osaamiskapeikolla tarkoitetaan eroavaisuuksia ennakoitujen osaamistarpeiden ja työikäisten osaamisen välillä.  

Osaamiskatve = Osaamiskatveella tarkoitetaan, että esimerkiksi yksilöltä, organisaatiolta tai alueelta puuttuu ennakoitujen osaamistarpeiden mukaista osaamista.  

Osaamisklusteri = Yhdistelmä osaamisia, jotka muodostavat aineistossa valitun menetelmän mukaan ryhmiteltynä samankaltaisuusryhmän. Osaamistarvekompassissa osaamisklusterilla viitataan tietyllä ammattialalla yhdessä esiintyviin osaamisiin. Katso myös: Klusteroitu osaamistieto  

Puhdas siirtymä = Katso vihreä siirtymä.  

Soveltuvuusalue = Soveltuvuusalue tarkoittaa tässä sitä, miten laajasti tietty osaaminen on sovellettavissa eri ammattialoilla.  

Tasapaino = Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainotila. Alalla on työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja keskimäärin saman verran.

Toimiala = Yrityksen tai organisaation toiminnanala tai liiketoiminnan tyyppi.  

Tutkintotuotos = Työmarkkinoille tutkintojärjestelmän kautta valmistuvien määrä.  

Työllinen = Työllisillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka tekevät ansiotyötä palkansaajana tai yrittäjänä tai ovat tilapäisesti poissa ansiotyöstä vanhempainvapaan tai sairauden vuoksi tai alle kolmen kuukauden ajan. Työllisiksi lasketaan myös henkilöt, jotka työskentelevät palkatta samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä.  

Työvoimakartoitus = Työvoimakartoitus tai työvoimatarvekartoitus tehdään usein alueellisena. Esimerkiksi alueen työvoimaviranomaiset kartoittavat alueen yritysten työvoima- ja osaamistarpeita tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.  

Työvoiman ulkopuolella oleva = Työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan tässä henkilöitä, jotka eivät ole työssä olevia tai työttömiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eläkeläiset, opiskelijat, kotona lapsia hoitavat henkilöt sekä varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat henkilöt.  

Vihreä osaaminen = Vihreällä osaamisella tarkoitetaan taitoja ja tietoja, jotka liittyvät ympäristöystävällisiin käytäntöihin, kestävään kehitykseen ja ekologisesti kestävään toimintaan eri aloilla.  

Vihreä siirtymä = Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.  

Ylitarjonta = Työvoiman kysyntää ja tarjontaa kuvaava sana, joka tarkoittaa, että alalla on enemmän työnhakijoita kuin avoimia työpaikkoja. Alalla on siis työttömyyttä.