Hyppää sisältöön

Näkökulmia työelämän osaamistarpeista keväällä 2024

Kirjoitus
10.4.2024
Henkilöllä kädessä puhelin ja kynä sekä pöydällä muistilehtiö, etualalla erilaisia symboleita

Jotpa julkaisi 9.4.2024 Osaamistarvekompassissa Power BI -raportin, joka tarjoaa yhteenvedon kaikkien ammattialojen osaamisista. Data on koottu työpaikkailmoituksista vuosilta 2018–2013 (URA, Työmarkkinatori ja Duunitori), investoinneista (EU Open Data -portaali), tiedejulkaisuista (DOAJ-portaalista saatavissa olevat avoimet julkaisut) sekä OpenAI:n kielimalleja hyödyntäen.

Tässä analyysissa tarkastellaan tiivistetysti tämän osaamisdatan tuloksia yleisten työelämäosaamisten, digiosaamisten ja vihreiden osaamisten näkökulmista.

Yleiset työelämäosaamiset

Yleiset osaamiset kuvastavat monipuolisia valmiuksia, jotka tukevat henkilön kehittymistä ja menestystä eri aloilla. Esimerkiksi projektinhallinnan taidot mahdollistavat kompleksisten tehtävien tehokkaan suunnittelun ja toteutuksen. Tiimityöskentelytaidot korostavat yhteistyön merkitystä ja kykyä toimia osana moniammatillista ryhmää. Kriittinen ajattelu on tärkeää tiedon analysoinnissa ja ongelmien ratkaisemisessa, samoin kuin luova ongelmanratkaisu edistää innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä haasteisiin. Viestintätaidot ovat keskeisiä, kun tavoitteena on esimerkiksi uusien ideoiden kehittäminen tai asiakasviestintä. Lisäksi mukautumiskyky, itseohjautuvuus, eettiset pohdinnat, johtamistaidot ja ajanhallinta ovat muita keskeisiä osaamisalueita, joita tarvitaan kaikilla aloilla.

Digiosaamiset

Digitaalisten osaamisten merkitys korostuu teknologian yhä kasvavassa roolissa yhteiskunnassa. Ohjelmointitaidot ovat perusta sovellusten ja järjestelmien kehittämiselle. Kyberturvallisuuden perusteet suojaavat tietoja ja yksityisyyttä digitaalisessa maailmassa. Pilvipalveluiden hallinta mahdollistaa datan ja palveluiden skaalautuvan käytön. Big Data -analytiikan osaaminen mahdollistaa suurten tietomäärien hyödyntämisen päätöksenteossa. Tietokantojen hallinta on myös kriittinen taito, joka mahdollistaa tietojen järjestelmällisen käsittelyn ja säilytyksen. Sosiaalisen median hallinta, digitaalinen markkinointi, käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu, verkkosivustojen kehittäminen ja mobiilisovellusten kehitys ovat lisäksi taitoja, joita tarvitaan kasvavissa määrin eri työnantajaorganisaatioiden toiminnan digitaalisissa ympäristöissä.

Vihreät osaamiset

Vihreät osaamiset liittyvät erityisesti kestävän kehityksen periaatteiden omaksumiseen ja ympäristötietoisuuden kasvattamisiin. Uusiutuvan energian teknologiat, hiilijalanjäljen laskenta ja ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät ovat avainasemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kiertotalouden ymmärrys, vihreä logistiikka ja ympäristölainsäädännön tuntemus tukevat myös kestäviä käytäntöjä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa. Luonnonvarojen hallinta, energiatehokkuuden parantaminen ja ekologinen suunnittelu ovat lisäksi keskeisiä taitoja, jotka edistävät resurssien kestävää käyttöä ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Yhteenveto

Osaamisdatan yhteenvetoanalyysin perusteella voidaan arvioida, että yleisten työelämäosaamisten, digiosaamisten ja vihreiden osaamisten painotukset edellyttävät panostuksia työvoiman osaamisen ylläpidon, kehittämisen ja uudistamisen kehittämiseen. Jatkuvasti muuttuva työympäristö ja työn luonteen muutokset vaativat yhä suurempaa joustavuutta, mukautumiskykyä ja uuden oppimista. Nykyisen työvoiman haasteena on kehittää ja ylläpitää näitä valmiuksia, erityisesti monialaisessa työskentelyssä, jossa vaaditaan laajaa näkemystä ja poikkitieteellistä osaamista.

Digitalisaation ja teknologisen kehityksen nopea muutostahti asettaa työvoimalle merkittäviä haasteita digiosaamisessa. Vaikka Suomi on edistynyt monilla digitaalisen teknologian osa-alueilla, osaamiskapeikkoja voidaan arvioida olevan esimerkiksi kyberturvallisuudessa, ohjelmointitaidoissa ja digitaalisten järjestelmien hallinnassa.

Vihreisiin osaamisiin liittyvät haasteet korostavat kestävän kehityksen tärkeyttä kaikilla aloilla. Vaikka Suomessa on vahva tietoisuus ympäristöasioista ja kestävyydestä, työvoiman osaamisen kehittämistarpeita on edelleen muun muassa uusiutuvien energiamuotojen, kiertotalouden ja ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien käytössä ja soveltamisessa.

Tutustu osaamisdataan Osaamiset-osiossa