Hyppää sisältöön

Osaamisdatassa on aineistokohtaisia painotuksia

Kirjoitus
10.4.2024
Niemi, Emma
Taustalla kaupungin siluetti, etualalla grafiikkana erilaisia symboleita

Osaamistarvekompassissa julkaistu Power BI -raportti tarjoaa yleiskatsauksen eri ammattialojen osaamistarpeisiin. Raportille on koottu yhteenveto kaikista osaamisista, jotka käytetystä aineistosta on louhittu. Osaamisdata on louhittu tekoälyavusteisesti työpaikkailmoituksista, avoimista tiedejulkaisuista ja investointidatasta sekä OpenAI:n kielimalleja hyödyntäen.

Eri aineistot tarjoavat neljä erilaista näkökulmaa nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja -trendeihin. Tässä analyysissa tarkastellaan näiden neljän datalähteen painotuksia 10 yleisimmän ammatillisen erityisosaamisen kautta.

Työpaikkailmoitukset

Työpaikkailmoitusdata näyttää ajantasaisimman tilannekuvan työelämän osaamistarpeista vuonna 2024. Aineisto kattaa yli 4,5 miljoonaa työpaikkailmoitusta vuosilta 2018–2023 eri lähteistä, kuten Ura-palvelusta, Työmarkkinatorista ja Duunitorista.

Työpaikkailmoitusdatan TOP 10 osaamista:

 • Sähköisten terveyspalveluiden ja terveysteknologioiden käyttöosaaminen
 • Rakennustyömaan terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen noudattaminen
 • Virtuaalisten oppimisympäristöjen opetuskäyttö
 • Oppimisen prosessien ymmärtäminen ja tukeminen
 • Suojavarusteiden käytön osaaminen
 • Rakennustarvikkeiden tuntemus
 • Eri viestintäkanavien käytön osaaminen
 • Aktiivinen kuuntelukyky
 • Ergonomisten työtapojen hallinta
 • Ruotsin kielen osaaminen

Työpaikkailmoitusdatan yleisimmät osaamiset heijastelevat työmarkkinoiden tilannetta. Esimerkiksi sähköisten terveyspalveluiden käyttöosaaminen ja virtuaalisten oppimisympäristöjen opetuskäyttö korostavat digitalisaation merkitystä terveydenhuollossa ja koulutussektorilla. Rakennustyömaan terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen noudattaminen, suojavarusteiden käytön osaaminen ja ergonomisten työtapojen hallinta kertovat työntekijöihin kohdistuvista odotuksista erityisesti rakennusalalla. Eri viestintäkanavien käytön osaaminen, aktiivinen kuuntelukyky ja ruotsin kielen osaaminen puolestaan korostavat vuorovaikutustaitojen tärkeyttä.

Investoinnit EU:ssa, Suomessa ja Ruotsissa

Investointidata kattaa EU-investoinnit ja hankinnat (50 000 investointia) sekä Suomen ja Ruotsin investoinnit (40 000 investointia) vuosilta 2008–2023. Aineiston sisältämien osaamisten kysynnän ennakoidaan kasvavan lähitulevaisuudessa eli 1–5 vuoden kuluessa.

Investointidatan TOP 10 osaamista:

 • B2B-myynnin osaaminen
 • Ekologinen kestävyysosaaminen
 • Tietokonemallinnuksen ja visualisoinnin tekniset taidot
 • Hiilidioksidin CO2-päästöjen hallinnan ja vaikutusten tuntemus
 • Synteesin suorittamisen taito
 • Biologian osaaminen
 • Koneoppimisen perusteiden ymmärrys
 • Innovaatiotoiminnan ja tutkimustyön hallinta
 • Hiilidioksidin vaikutusten tuntemus

Investointidatan yleisimmät osaamiset antavat viitteitä lähitulevaisuuden osaamistarpeista. Esimerkiksi B2B-myynnin osaamisen ykkössija viittaa yritysten välisen kaupan ja liiketoiminnan korostumiseen. Ekologinen kestävyysosaaminen, hiilidioksidin vaikutusten tuntemus ja hiilidioksidipäästöjen hallinnan ja vaikutusten tuntemus puolestaan osoittavat investointien painottuvan kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Tietokonemallinnuksen ja visualisoinnin tekniset taidot ja koneoppimisen perusteiden ymmärrys taas kuvastavat digitaalisten innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen merkitystä. Näiden taitojen kysynnän kasvu ennakoi, että yritykset painottavat tulevaisuudessa liiketoiminnassaan yhä enemmän kestävyyttä ja innovaatioita.

Avoimet tiedejulkaisut

Tiedejulkaisujen aineisto kattaa noin 20 000 lehteä ja 10 miljoonaa julkaisua DOAJ-portaalista vuosilta 2010–2023. Aineisto tuottaa laajaa kuvaa pitkän aikavälin osaamistarpeista.

Tiedejulkaisudatan TOP 10 osaamista:

 • Lämpötilan hallinnan taidot
 • Happojen tuntemus
 • Proteiinibiokemian tuntemus
 • Infektioiden ehkäisykyky
 • Keskittymiskyvyn ylläpitäminen
 • Koneoppimisen perusteiden ymmärrys
 • Kasvien tuntemus
 • Biologian osaaminen
 • Syväoppimisen osaaminen
 • Synteesin suorittamisen taito

Tiedejulkaisudatan yleisimmät osaamiset kertovat tieteellisen tutkimuksen keskeisistä aihealueista ja painotuksista. Esimerkiksi lämpötilan hallinnan taidot ja happojen tuntemus viittaavat kemian ja fysiikan tutkimuksen merkitykseen, kun taas proteiinibiokemian tuntemus ja infektioiden ehkäisykyky korostavat terveystieteiden ja lääketieteen roolia. Koneoppimisen perusteiden ymmärrys ja syväoppimisen osaaminen puolestaan heijastavat tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn kasvavaa merkitystä tutkimuksessa. Tieto nykyhetken tärkeimmistä tutkimusalueista ja tieteen kehityssuunnista antaa viitteitä tulevista osaamistarpeista ja innovaatioista keskipitkällä (5–9 vuotta) ja pitkällä (9–15 vuotta) aikavälillä.

OpenAI:n kielimallit

OpenAI:n suuret kielimallit (LLM) on koostettu valtavista datamassoista, jotka kattavat lähes koko internetin sisällön. Kielimallien avulla analysoitu aineisto tuottaa hyvän kokonaiskuvan osaamisklustereista ja osaamisten yhteyksistä toisiinsa.

OpenAI-datan TOP 10 osaamista:

 • Ajanhallinnan taito
 • Budjetin hallinta- ja seurantataidot
 • Turvallisuusmääräysten tuntemus
 • Työergonomian periaatteiden tuntemus
 • Asiakaspalvelutaidot
 • Projektinhallinnan osaaminen
 • Riskianalyysin taidot
 • Dokumentaation hallintataidot
 • Sosiaalisen median hallintataidot
 • Kestävän kehityksen periaatteiden soveltamistaidot

OpenAI-datan yleisimmät osaamiset ilmentävät nykyajan työelämän keskeisiä osaamistarpeita. Osaamisissa korostuu tehokas ja organisoitunut työskentely, turvallisuus ja työhyvinvointi työympäristössä sekä vuorovaikutustaidot digitaalisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Lisäksi datassa painottuu vastuullinen päätöksenteko, riskianalyysin taidot ja kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen, mikä heijastaa vastuullisten ja kestävien toimintatapojen kasvavaa merkitystä.

Tutustu osaamisdataan

Tutustu aineistoon tarkemmin