Hyppää sisältöön

Osaamisen yhdistelmien hyödyntäminen jatkuvan oppimisen osaamispalveluiden kehittämisessä

Kirjoitus
10.4.2024
Kuva tietokoneen ruudulta, jossa näkyy dataa ja erilaisia symboleita.

Osaamistarpeiden ennakoinnin rikastaminen osaamisyhdistelmädatalla

Osaamistarpeiden ennakointitietoa on perinteisesti raportoitu osaamislistojen muodossa esimerkiksi kyselyiden tuloksista. Tuloksena on saatu kokonaisnäkemys erityisesti toimialojen ja ammattialojen osaamistarpeista. Sen sijaan osaamisyhdistelmiä koskevaa säännöllisesti päivittyvää ennakointidataa on ollut toistaiseksi hyvin vähän tarjolla. Tällaista dataa esimerkiksi koulutuksen kehittäjät voisivat hyödyntää erilaisten osaamispalveluiden kehittämiseen.

Osaamisen yhdistelmiä koskeva data tarjoaa syvällisemmän ja monipuolisemman näkemyksen työvoiman osaamistarpeista ja -vajeista. Osaamisen yhdistelmiä analysoimalla voidaan ensinnäkin tunnistaa, miten tietyt taidot toimivat yhdessä tietyissä työrooleissa tai -tehtävissä. Sen sijaan osaamislistauksissa taitoja käsitellään usein toisistaan irrallisina, ilman niiden välisen yhteyden tai kontekstin näkökulmaa. Tämä voi johtaa näkemykseen, jossa taidot nähdään yksittäisinä, erillään toisistaan olevina osioina.

Toiseksi tieto osaamisyhdistelmistä auttaa organisaatioita suunnittelemaan koulutusohjelmia, jotka vastaavat monimutkaisia työmarkkinoiden tarpeita. Se auttaa myös työntekijöitä ymmärtämään, miten heidän taitonsa sopivat yhteen ja miten he voivat kehittää osaamistaan päästäkseen urallaan eteenpäin. Osaamisen yhdistelmät rohkaisevatkin organisaatioita ja yksilöitä ajattelemaan osaamisen kehittämistä laaja-alaisesti ja strategisesti, mikä on tärkeä lisäarvo jatkuvasti muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeiden ennakointiin.

Tukea osaamiskokonaisuuksien analyyttiseen kehittämiseen

Osaamistarvekompassi tarjoaa ensi vaiheessa osaamistarvedataa kaikkien alojen osaamisrakenteesta sekä osaamisten lähiosaamisista. Tietopalvelua täydennetään kevään aikana myös ammattialakohtaisten osaamistarpeiden ja niiden lähiosaamisten ennakointidatalla. 

Erityisesti koulutuksen kehittäjät voivat hyödyntää osaamisen yhdistelmiä jatkuvan oppimisen osaamispalvelujen kehittämisessä monin eri tavoin. Datan avulla voi esimerkiksi luoda erilaisia oppimispolkuja, jotka yhdistävät erilaisia osaamisaloja. Osaamisen yhdistelmät tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää analyyttisemmin tutkintojen, tutkintojen osien ja pienien osaamiskokonaisuuksien sisältöjä.

Lähiosaamisten pohjalta uudenlaisia osaamispalveluita

Esimerkiksi laajennetun todellisuuden teknologian hyödyntämisosaamisen lähiosaamisia ovat Osaamistarvekompassin ennakointidatan mukaan

  • virtuaalitodellisuuteen sijoittuvien matkailukokemusten edistämisen osaaminen
  • asiakaskokemuksen kehittämisosaaminen laajennetun todellisuuden avulla
  • paikallisyhteisöjen osallistamistaidot luonnonsuojelutyöhön
  • digitaalisten matkailualustojen käytön osaaminen
  • paikallisen matkailun tukemistaidot
  • luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun hallinta
  • kestävän matkailun perehdyttämisen osaaminen
  • itsepalveluteknologian käytön osaaminen matkailussa
  • postipalveluiden ja -prosessien tuntemus
  • sosiaalisen median hallintataidot.

Tällaisten osaamisten yhdistelmästä voitaisiin kehittää jatkuvan oppimisen osaamispalvelu, joka avaisi uusia mahdollisuuksia matkailualalle: osaamispalvelu laajennetun todellisuuden teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen matkailualalla.

Osaamispalvelu voisi sisältää esimerkiksi koulutusta virtuaalimatkojen suunnittelusta ja toteutuksesta AR-teknologialla, menetelmiä paikallisyhteisöjen aktiiviseen osallistamiseen matkailukokemusten suunnittelussa ja toteutuksessa, itsepalveluteknologian, sosiaalisen median ja postipalveluiden tehokasta hyödyntämistä matkailualalla sekä valmennusta digitaalisten matkailualustojen ja sovellusten hyödyntämisessä laajennetun todellisuuden integraation kautta.

Osaamispalvelun kohderyhmiä voisivat olla matkailualan yrittäjät ja innovaattorit, teknologiakehittäjät ja suunnittelijat sekä matkailumarkkinoinnin ja digitaalisen viestinnän ammattilaiset. Osaamispalvelu kehittäisi matkailualan toimijoiden kyvykkyyttä hyödyntää laajennetun todellisuuden teknologiaa luovasti ja vastuullisesti sekä tukisi samalla kestävää kehitystä ja paikallisyhteisöjen hyvinvointia Suomessa.

Osaamistarvedata auttaa ennakoimaan uusien tehtävien ja ammattien syntyä

Osaamisen yhdistelmiä koskeva ennakointidata tarjoaa koulutuksen kehittäjille uudenlaisen tietolähteen koulutuksen sisältöjen kehittämiseen muun osaamistarvedatan ohella. Se tarjoaa näkökulmia, jotka auttavat tunnistamaan sekä olemassa olevan koulutustarjonnan mahdollisia täydennystarpeita että ennakoimaan uudenlaisia osaamisen yhdistelmiä, kuten uusia tehtäviä tai ammatteja. Jotpa hyödyntää jatkossa Osaamistarvekompassin osaamisyhdistelmiä koskevaa dataa osana vuosittaisten painopisteiden tunnistamista ja osaamispalveluiden sisältöjen tarkentamista. 

Tutustu osaamistarvedataan